Aanmelden
Aanmelden als nieuw lid bij SV ONDO kan via het digitale aanmeldformulier. Deze vindt u op onderstaande website:
https://www.knvb.nl/ontdek-voetbal/inschrijven/BBJG62E 

Wegens technische redenen is het voor ons niet mogelijk (verplichte) velden in het formulier aan te passen naar ledencategorie. Het ingevulde aanmeldformulier wordt digitaal verzonden aan onze secretaris. Leden die korter dan 3 jaar voor datum nog bij een andere voetbalvereniging spelend actief waren,dienen een overschrijvingsformulier bij hun vorige vereniging op te vragen en in te laten vullen.

Contributiebedragen
De contributie is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 12 november 2021.
Voor het seizoenen 2022/2023 is de contributie als volgt vastgesteld:

Seizoen 2022/2023

  • Senioren (18 jaar en ouder) € 113,00
  • Junioren ( 13 t/m 17 jaar) € 86,00
  • Pupillen (5 jaar t/m 12 jaar) € 73,00
  • Begunstigers € 52,00

Wanneer u akkoord heeft gegeven voor automatische incasso dan zal SV ONDO de contributie voor het volledige seizoen incasseren omstreeks 1 oktober. Mocht u gedurende het seizoen lid worden dan zal de eerste incasso plaatsvinden in de eerste week van het kwartaal volgend op de datum van uw inschrijving. Betaalde contributie wordt na opzegging van het lidmaatschap gedurende het seizoen niet terugbetaald. Bedragen kunnen jaarlijks geïndexeerd worden als vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 12 november 2021 op basis van CPI.

Indien de contributie onverhoopt niet via automatische incasso kan plaatsvinden dan ontvangt u hierover bericht. Mocht u binnen 4 weken niet reageren op dit bericht dan betekent dit dat het betreffende lid niet meer mag deelnemen aan trainingen en wedstrijden of andere door de vereniging georganiseerde activiteiten totdat de betaling binnen is.

U kunt de contributie ook zelf betalen via uw bank. Wanneer u hiervoor kiest, moet de gehele contributie voldaan zijn voor 1 oktober. In verband met extra kosten en werk bij de contributie-inning geldt hiervoor een toeslag van € 2,50.

Maak dus gebruik van de mogelijkheid om uw contributie via automatische incasso te laten innen.

Mutaties doorgeven

Het wijzigen van het soort lidmaatschap of wijzigingen van uw persoonlijke gegevens kunt u
doorgeven per e-mail verzenden aan secretaris@ondo.nl

Afmelden
Wanneer u zich wilt afmelden moet u de ledenadministratie hiervan op de hoogte stellen door het
verzenden van een e-mail aan secretaris@ondo.nl

Op grond van de afgegeven doorlopende machtiging bent u lid totdat u zelf heeft doorgegeven dat u uw lidmaatschap wil beëindigen. Wanneer u zich als actief lid niet voor 1 april van het lopende jaar per e-mail heeft afgemeld, gaat hetbestuur ervan uit dat u ook in het nieuwe seizoen actief lid bent van SV ONDO. Bij afmelding na deze datum houdt het bestuur zich het recht voor om eventueel gemaakte kosten(afdracht KNVB, kosten spelerspas etc.) bij u in rekening te brengen.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om uw actief lidmaatschap om te zetten naar een rol als begunstiger. Gelieve ook deze wijziging door te geven voor 1 april in verband met het samenstellen
van de teams voor het nieuwe seizoen.

Overige leden (begunstigers) kunnen zich voor 1 juli afmelden. Zij worden dan per eerstvolgende 1 juli uitgeschreven als lid van SV ONDO.