Notulen jaarvergadering 2017

NOTULEN van de ALGEMENE JAARVERGADERING s.v. ONDO
gehouden in de kantine op 03 november 2017.
Aanwezig: 32 leden en 4 bestuursleden.
1. Opening door voorzitter Max de Jong
Voorzitter opent om 20:10 uur de vergadering met een welkomstwoord tot de aanwezigen.
2. Mededelingen
De voorzitter begint deze vergadering om de afmeldingen te benoemen.
3. Notulen van de vorige Algemene Jaarvergadering gehouden op 21 Oktober 2016.
Vanuit de vergadering zijn er geen op- en of aanmerkingen op de door de secretaris opgestelde notulen, die vervolgens door de voorzitter voor akkoord worden ondertekend. De secretaris wordt bedankt voor de opgestelde notulen.
4. Jaarverslag Seizoen 2016 / 2017
De secretaris leest het door hem samengestelde Jaarverslag Seizoen 2016/2017 voor. Het verslag is een opsomming van de verschillende gebeurtenissen van het afgelopen verenigingsjaar. De aanwezigen nemen het verslag voor kennisgeving aan. De voorzitter bedankt de secretaris voor zijn werk, wat door de vergadering met een applaus wordt bekrachtigd.
5. Financiële zaken
De jaarcijfers zijn duidelijk op papier gezet en worden uitgereikt aan de aanwezigen. Aansluitend geeft de penningmeester een korte toelichting. De kosten van het onderdeel voetbal als de kantine opbrengsten zijn enigszins toegenomen. De toelichting van de penningmeester is dermate duidelijk dat er verder geen vragen komen op de uitgereikte stukken. De kascontrolecommissie doet verslag van hun bevindingen tijdens het uitvoerig onderzoek van de jaarcijfers en stelt voor om de penningmeester te dechargeren van zijn verantwoordelijkheid over het afgelopen boekjaar. Hun voorstel wordt met een applaus overgenomen. Tot slot wordt in de Kascontrolecommissie de vacature van de aftredende Henk Berkers ingevuld door is Riny van Deursen en is Jan Verlaak bereid om als reserve-lid toe te treden. De vooruitzichten voor de komende jaren: Er ligt voor ONDO een uitdaging voor de toekomst met name de ontwikkeling van energie en sponsorinkomsten zullen we nauwlettend volgen. Daarnaast het teruglopen van subsidies en de verhoging van de huur van het grasveld. Ook weten we nog niet wat de impact gaat zijn van de fusie DOS/Olympia tot ODC.
6. Technische zaken
De afgevaardigde binnen het bestuur voor technische zaken leest het Jaarverslag voor. Daarin worden alle voornaamste resultaten van het afgelopen verenigingsjaar uitgebreid onder de aandacht gebracht waaronder het goede seizoen van ONDO 1 en de nacompetitie welke we net niet gewonnen hebben. ONDO 3 is dit jaar kampioen geworden. De goede prestaties van onze club zijn niet onopgemerkt gebleven bij het ED dit blijkt uit de 3 nominaties voor het ED voetbalgala. Tevens wordt het Jaarverslag gebruikt, om namens het Bestuur alle vrijwilligers welke bij het  seniorenvoetbal betrokken zijn, te bedanken voor hun inzet. Zonder op- of aanmerkingen wordt het verslag goedgekeurd. Na het verslag van de senioren wordt er tijd vrij gemaakt voor de KNVB(Riny van Deursen) die een zilveren speld en lid van verdienste uit te reiken aan ons lid Peter Aarts voor zijn jarenlange inzet binnen onze vereniging. Vanuit de veteranen wordt in het verslag stilgestaan bij de versterkingen en “echte” trainer. Het scorend vermogen zit wel goed en worden menig wedstrijd gewonnen. Het verslag van de jeugdafdeling wordt door Rudi Nijssen voorgelezen. Het seizoen is goed verlopen een probleem is echter wel het teruglopend aantal vrijwilligers. Peter Aarts is afgetreden als voorzitter van de commissie en Anja van Meijl heeft een gedeelte van de taken overgenomen.
7. Sponsoring en PR
Ook afgelopen seizoen zijn er enkele sponsors helaas gestopt, maar daar tegenover stond een veel groter aantal dat onze club wel willen sponsoren. Ook dit jaar zijn er speciale acties opgezet: een kerstkaart voor alles sponsoren, natuurlijk de uitermate succesvolle groentetas actie door en voor de jeugd, Rabo clubkascampagne en Tank en Schenk bij PEUT van der Loo. Er wordt een crowd funding actie opgezet om geld te genereren om vervanging van het kunstgras te betalen. De website is vernieuwd ism de PR afdeling.
8. Sport-accommodatie en Gebouwen.
Afgelopen jaren hebben we altijd terug kunnen vallen op jonge VUT-ers, echter deze groep wordt ook elk jaar ouder en nieuwe mensen die aan willen sluiten zijn altijd welkom. De vrijwilligers van de bouwploeg worden bedankt het bladvrij maken van het hoofdveld levert toch wel wat extra werk op. Peter Pijpers vraagt of de fietsenstalling opgeknapt gaat worden. Dit staat op het lijstje om aan te pakken.
9. Bestuursmutaties
Carlo van Bussel en Wiljan Beelen zijn aftredend en herkiesbaar en worden door de vergadering herkozen. Vanuit de voorzitters van de commissie’s stoppen Peter Pijpers en Peter Aarts, zij worden beide bedankt voor hun inzet.
10. Rondvraag
Nelly Klein Zieverink vraagt of de voetbalplaatjes in het boek geplakt kunnen worden en niet in de accommodatie. Dit wordt bij de 1 volgende wedstrijddag meteen opgepakt. Jurgen Madou wil weten waarom de Gerrit Madou trofee niet is uitgereikt. Aangegeven wordt dat er door gebrek aan vrijwilligers en tijd dit niet is gebeurd. We gaan proberen om dit in de winterstop te doen.
11. Sluiting
De voorzitter sluit vervolgens om 21:34 uur deze goed verlopen en constructieve Algemene Jaarvergadering en biedt de aanwezigen nog een drankje aan.