Terugblik op jaarvergadering (25-11-2022)

Vrijdag 25 november jl. was de traditionele jaarvergadering (algemene ledenvergadering) van SV ONDO. Wegens een drukke agenda en meerdere activiteiten in Heusden was de opkomst helaas wat minder dan voorgaande jaren, maar desalniettemin waren er genoeg leden om een gezellige en boeiende jaarvergadering te hebben.

Algemeen

Het bestuur heeft een toelichting gegeven op de financiële stand van zaken, en diverse commissies hebben verslag uitgebracht van de activiteiten die afgelopen jaar hebben plaats gevonden. ONDO staat er op vrijwel alle fronten goed voor. Zeker ook wanneer we het hebben over aantal leden, vrijwilligers en sponsoren. Het bestuur is iedereen zeer dankbaar voor de betrokkenheid bij de club, en heeft deze dankbaarheid ook op de jaarvergadering uitgesproken.

Terugblik jubileumweekend

Speciale aandacht was er ook vanuit het bestuur voor de organisatoren achter het jubileumweekend van 16, 17 en 18 september. Alle ONDO’ers kunnen terugblikken op een succesvol verlopen jubileumweekend waarbij het grote feest op zaterdagavond er natuurlijk uitspringt, evenals de geweldige vrijwilligersavond. De aanwezige leden op de jaarvergadering hebben de complimenten van het bestuur voor alle vrijwilligers en betrokkenen van dat weekend kracht bij gezet met een daverend applaus.

Afscheid Peter Pijpers

Er is afscheid genomen van Peter Pijpers als lid van de kascontrolecommissie. Het bestuur is naarstig op zoek naar een nieuw lid. Geïnteresseerden kunnen zich melden door een mail te sturen naar penningmeester@ondo.nl.

Padelbanen

Tennisvereniging de Meijvink is voornemens om in 2023 een twee of viertal padelbanen te realiseren. Hiervoor dienen zij hun terrein uit te breiden, en daarvoor hebben ze onze medewerking en die van de gemeente Asten gevraagd. De komst van padelbanen zal betekenen dat ONDO een kleiner derde voetbalveld zal overhouden. In het scenario zoals dat nu door de gemeente is opgesteld (veld is niet in eigendom van ONDO) zal ONDO een trainingsveld overhouden waar jeugdwedstrijden op gespeeld kunnen worden (tot O12). Het bestuur heeft op de jaarvergadering dit scenario toegelicht en naar meningen en suggesties van aanwezige leden gevraagd. Op basis daarvan zal het bestuur een finale oordeel geven over het scenario en dit terugkoppelen aan gemeente en tennisvereniging.

Beleidsplan

Op de jaarvergadering heeft voorzitter Daniël van Schijndel het nieuwe beleidsplan voor ONDO (2022 – 2027) gepresenteerd. Een dergelijk plan beschrijft het beleid van de voetbalvereniging. Tevens is het plan te beschouwen als een handleiding voor de organisatie van de vereniging. Het beleidsplan vormt daarmee, samen met de statuten en het huishoudelijk reglement, de belangrijkste documenten binnen de vereniging. Tevens moet het document bij gaan dragen aan een stuk continuïteit. Ook kan een beleidsplan worden gebruikt om in bijzondere situaties op terug te kunnen vallen. Het plan is tot stand gekomen met behulp van een aantal ONDO’ers die hebben meegedacht en meegeschreven. Het beleidsplan is unaniem door de leden op de jaarvergadering vastgesteld. Het document zal binnenkort op deze website geplaatst worden, zodat het voor iedereen te vinden en te lezen is.

Bestuursmutatie

Thijs Haasen (penningmeester) en Tom Klein Zieverink (bestuurslid Communicatie & PR) zijn beide door de leden op de jaarvergadering herkozen tot een nieuwe bestuurstermijn per acclamatie. Het bestuur is de jaarvergadering hiervoor dankbaar.

Al met al kan worden teruggekeken op een succesvolle jaarvergadering. Het bestuur dankt eenieder voor zijn of haar inbreng, en deelname.