Terugblik op jaarvergadering (23-10-2023)

Op maandag 23 oktober jl. was de traditionele jaarvergadering (algemene ledenvergadering) van SV ONDO. Het bestuur had besloten om de jaarvergadering dit keer op een maandag te organiseren i.p.v. vrijdag, en dit keer ook eerder in oktober in plaats van gebruikelijk in november. Dit n.a.v. een verzoek op de vorige jaarvergadering om hier naar te kijken.

Algemeen
Het bestuur heeft een toelichting gegeven op de financiële stand van zaken, en diverse commissies hebben verslag uitgebracht van de activiteiten die afgelopen jaar hebben plaats gevonden. ONDO staat er op vrijwel alle fronten goed voor. Zeker ook wanneer we het hebben over aantal leden (lichte groei), vrijwilligers en sponsoren. Het bestuur is iedereen zeer dankbaar voor de betrokkenheid bij de club, en heeft deze dankbaarheid ook op de jaarvergadering uitgesproken.

Afscheid Nelly Klein Zieverink
Er is afscheid genomen van Nelly Klein Zieverink als lid van de kascontrolecommissie. Zij zal worden opgevolgd door Geert Verberne jr. Geïnteresseerden kunnen zich altijd aanmelden door een mail te sturen naar penningmeester@ondo.nl.

Nieuwe LED-verlichting hoofdveld
Het bestuur van ONDO wil graag de komende periode stappen gaan zetten richting nieuwe veldverlichting (LED). De huidige verlichting werkt naar behoren, maar steeds vaker horen we ook geluiden en signalen over donkere plekken op het veld. Momenteel bereid het bestuur de stappen voor om met leveranciers in gesprek te gaan. Uiteraard zal het bestuur in zijn zoektocht de nodige leden betrekken (terreinbeheerders bijv.) en hierover terugkoppelen als er nieuws te melden is. De jaarvergadering is akkoord gegaan met het verzoek van het bestuur om de benodigde financiële middelen hiervoor vrij te maken.

Bestuursmutatie
Wiljan Beelen (secretaris) en Carlo van Bussel (bestuurslid technische zaken) zijn beide door de leden op de jaarvergadering herkozen tot een nieuwe bestuurstermijn per acclamatie. Het bestuur is de jaarvergadering hiervoor dankbaar. Carlo had eerder aangegeven dat hij wel graag enkele taken zou willen gaan overdragen, waaronder het wedstrijdsecretariaat. Het bestuur zal hiervoor op zoek gaan naar geïnteresseerde leden.

Al met al kan worden teruggekeken op een succesvolle jaarvergadering. Het bestuur dankt eenieder voor zijn of haar inbreng, en deelname.